Obchodní podmínky

Obchodní podmínky – NelaSlovakova.com

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě dostupném z internetové adresy prodávajícího NelaSlovakova.com (dále též jako „e-shop“) provozovaném společností

Neonky, s.r.o.,
se sídlem

Dominikánské náměstí 656/2, Brno-město, 602 00 Brno,

IČO: 29283540, DIČ: CZ29283540
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70872,
Tel.: +420 774 017 097, E-mail: asistentka@NelaSlovakova.com

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Neonky s.r.o., a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Je-li kupujícím spotřebitel, rozumí se jím kupující, který je fyzickou osobou, jež uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím mimo rámec své vlastní obchodní, výrobní nebo obdobné podnikatelské činnosti, mimo výkon svého povolání nebo nikoliv jménem a na účet jiné podnikající osoby. Ostatní kupující, kteří nejsou spotřebitelem, vystupují ve vztahu k prodávajícímu v postavení podnikatele.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále též jako „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Neonky, s.r.o. se sídlem Dominikánské náměstí 656/2, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 29283540, DIČ: CZ29283540 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, případně prostřednictvím telefonické či e-mailové komunikace mezi prodávajícím a kupujícím Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.nelaSlovakova.com, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.NelaSlovakova.com (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
 3. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, a to ve znění účinném ke dni jejího uzavření. Uzavřením smlouvy kupující potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 5. Součástí těchto obchodních podmínek jsou i poučení pro spotřebitele vyžadovaná zákonem.

2. Uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje v sekci „Neonky – Eshop“ seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě dodání zboží do zahraničí budou kupujícímu účtovány náklady spojené s balením a dodáním zboží podle skutečných nákladů prodávajícího.
 3. Prodávající prodává módní zboží, zejména plavky a oblečení. Vedle toho také prodává parfémy, CBD, přípravky na péči o vlasy, korálkové růžence, roušky, šperky (náušnice a prstýnky), osušky a výrobníky sody. Označení zboží a údaje o jeho hlavních vlastnostech jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu v sekci „Neonky – Eshop“.
 4. Technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy jsou následující: Za účelem vytvoření a odeslání objednávky prostřednictvím e-shopu vloží kupující zboží do elektronického nákupního košíku a následně také vyplní objednávkový formulář, který obsahuje především následující informace:
  1. Identifikační údaje kupujícího.
  2. Doručovací adresu pro doručení zboží.
  3. Druh a počet kusů objednávaného zboží.
  4. Způsob dopravy pro doručení zboží.
  5. Způsob úhrady kupní ceny a nákladů na dopravu zboží
   (dále společně jen jako „objednávka“).
 5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující nese odpovědnost za škodu způsobenou prodávajícímu uvedením nesprávných či nepravdivých údajů. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto potvrzení je pouze informativního charakteru.
 6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptací) ze strany prodávajícího. Objednávka je přijata předáním zboží prvnímu dopravci nebo odesláním zprávy kupujícímu o tom, že zboží je připraveno k vyzvednutí v provozovně prodávajícího. Vše, co si strany kupní smlouvy poskytnout před přijetím objednávky se považuje za zálohu. # K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu. Kupující bere na vědomí, že v důsledku výslovného vyloučení aplikace ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku odesláním objednávky nevzniká kupujícímu právní nárok na uzavření kupní smlouvy a prodávající tak není povinen kupní smlouvu s kupujícím uzavřít, a to především v situaci, pokud kupujícím objednané zboží není skladem. Tím však není dotčeno právo prodávajícího neuzavřít kupní smlouvu také na základě jakýchkoliv jiných skutečností (to znamená i bez udání důvodu). V případě neuzavření kupní smlouvy bude na kontaktní e-mail kupujícího odesláno potvrzení o nepřijetí (stornování) objednávky ze strany prodávajícího.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena zboží a platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího;
 2. Prodávající upozorňuje kupujícího, že prodávající nezasílá zboží na dobírku a že cena zboží je splatná vždy před vznikem smluvního vztahu. Zaplacení kupní ceny je podmínkou účinnosti kupní smlouvy. Do zaplacení kupní ceny není prodávající povinen odeslat zboží kupujícímu. Kupující není povinen platit jinou zálohu nebo obdobnou platbu.
 3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Kupní cena je uváděna včetně daně z přidané hodnoty a vyjadřuje cenu včetně všech dalších poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění souvisejících s koupí zboží.
 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je vygenerované číslo objednávky. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 6. Další informace k platbě jsou dostupné na adrese:
  https://NelaSlovakova.com/doprava-a-platba-info

4. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupní smlouvu je možné ukončit mimo jiné dohodou smluvních stran nebo odstoupením od kupní smlouvy v případech stanovených v obchodních podmínkách.
 2. Byla-li kupní smlouva uzavřena mimo obchodní prostory společnosti nebo prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (např. internet), má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů (14) ode dne převzetí zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy dodání více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne převzetí posledního kusu zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy dodávka zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu, počíná lhůta pro odstoupení od smlouvy běžet ode dne první dodávky zboží.
 3. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu (např. e-mailem na adresu asistentka@NelaSlovakova.com, písemně na adresu sídla společnosti, prostřednictvím sms atd.), ve kterém uvede (jméno, příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla, případně telefonní číslo a e-mailovou adresu). Využije-li kupující této možnosti, prodávající mu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy můžete použít i vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je dostupný na adrese: https://NelaSlovakova.com/…eklamace-a-vraceni-zbozi (není to však Vaší povinností). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 6. vrátí prodávající peněžní prostředky, tj. cenu zboží, včetně nákladů na dodání zboží, přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle tohoto článku, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.
 5. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo mu prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, může prodávající dále požadovat po kupujícím úhradu odpovídající snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 7. Kupující však nemůže od kupní smlouvy dle odst. 6. odstoupit, jestliže je předmětem kupní smlouvy:
  1. poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty;
  2. v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
  3. dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  4. dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  5. dodávka zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
  6. dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  7. neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
  8. dodávka zboží v zapečetěném obalu, u které spotřebitel z obalu vyňal a  z hygienických důvodů jej není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
  9. dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil,
  10. dodávka novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
  11. o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
  12. uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen,
  13. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení.
 8. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit ve lhůtě 90 dní ode dne jejího uzavření, bylo-li jeho právo dotčeno nekalou obchodní praktikou prodávajícího nebo požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky.
 9. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy podle odstavce 12., prokáže-li prodávající, že je to s ohledem na předmět smlouvy, povahu a závažnost nekalé obchodní praktiky nepřiměřené.
 10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 11. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě že z důvodu technické chyby nebo omylu bude na e-shopu u zboží uvedena cena objektivně a zjevně nepřiměřená, je prodávající oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. Je-li ovšem cena zboží objektivně a zjevně nepřiměřená, resp. výrazně nižší, než jsou obvyklé limity ceny zboží, je kupující povinen ujistit se u prodávajícího (např. telefonicky, e-mailem), zda tato cena skutečně platí. Pro vyloučení všech pochybností prodávající uvádí, že za cenu objektivně a zjevně nepřiměřenou se považuje cena zboží po slevě, která bude vyšší než 70 % z původní ceny zboží. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5. Přeprava a dodání zboží

 1. Prodávající zajišťuje doručení zboží kupujícímu prostřednictvím:
  1. Osobního odběru zboží kupujícím v prodejně prodávajícího
  2. Dopravy zboží zajišťované ze strany třetí osoby
 2. Způsob přepravy a dodání zboží volí kupující v objednávce. Podmínky přepravy a dodání jsou uvedeny na webových stránkách na adrese: https://NelaSlovakova.com/doprava-a-platba-info
 3. Prodávající je povinen dodat zboží na místo dodání určené kupujícím a kupující je povinen jej na místě dodání převzít.
 4. Zboží bude kupujícímu doručeno nejpozději do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 5. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání ani v přiměřené dodatečné lhůtě určené prodávajícím, kupní smlouva se od počátku ruší a prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat poplatek za uskladnění a správu objednávky ve výši 100 Kč (slovy: sto korun českých). Toto ujednání nebrání stranám uzavřít např. výměnou elektronické korespondence novou kupní smlouvu se stejným předmětem plnění.
 6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv vad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 7. V případě, že z důvodů na straně kupujícího bude nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží (respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení zboží).

6. Jakost při převzetí

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Je-li kupujícím spotřebitel, ustanovení § 1923, 2106 a 2107 se nepoužijí.
 2. Dle § 2095 OZ prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
 3. V souladu s § 2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:
  1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
  2. je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,
  3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu,
  4. je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
  5. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  6. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat,
  7. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
 4. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odst. 3 písm. e), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.
 5. Odst. 3 písm. d)-g) se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
 6. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 7. Kupující je oprávněn vytknout vadu, které se projeví u zboží, v době dvou (2) let od převzetí zboží.
 8. Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit.
 9. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle odstavce 6. neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
 10. U zboží s uvedeným datem použitelnosti, minimální trvanlivosti nebo doby, do které mý být zboží spotřebováno, na obalu zboží, je kupující oprávněn vytknout vadu do data použitelnosti, minimální trvanlivosti nebo doby, do které mý být zboží spotřebováno, uvedené na tomto obalu zboží. Kupující musí dodržet podmínky skladování takového zboží. V případě reklamace tohoto zboží by kupující neměl obal zboží otevřít, s výjimkou případů, kdy je to nutné pro zjištění vady.
 11. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.
 12. Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
 13. Při koupi použitého zboží kupující oprávněn vytknout vadu zboží, která se projeví v době jednoho roku od převzetí.
 14. Práva z vadného plnění se nevztahují na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím, které je v rozporu s návodem. Práva z vadného plnění se také nevztahují na poškození zboží nadměrným mechanickým opotřebením. Práva z vadného plnění se nevztahují na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Práva z vadného plnění se dále nevztahují na vady vzniklé v důsledku úpravy zboží provedené kupujícím, používáním zboží v podmínkách odlišných od podmínek, které byly určeny prodávajícím. Práva z vadného plnění se také nevztahují na zboží, které bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými návodu ke zboží nebo všeobecnými zásadami nebo jestliže vada vznikla nebo byla zhoršena provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení prodávajícího. Práva z vadného plnění se dále nevztahují na zboží, u kterého uplynula doba použitelnosti, minimální trvanlivosti nebo doba, do které mý být zboží spotřebováno, uvedená na obale zboží.
 15. Prodávající neposkytuje smluvní záruku za jakost ani poprodejní servis, není-li dohodnuto s kupujícím individuálně jinak.

7. Práva z vadného plnění

 1. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti uvedené v čl. 6 odst. 2 a 3, nebo dodá-li prodávající jiné zboží. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.
 2. Má-li zboží vadu, může kupující spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
 3. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
 4. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který kupující zboží koupil.
 5. K odstranění vady zboží převezme prodávající zboží na vlastní náklady.
 6. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
  1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil podle odst. 8.3 a 8.4.,
  2. se vada projeví opakovaně,
  3. je vada podstatným porušením smlouvy,
  4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 7. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.
 8. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
 9. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu kupující prokáže, že zboží odeslal.
 10. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého bylo zboží koupeno. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
 11. Kupující sdělí společnosti, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 12. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.
 13. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
 14. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
  1. použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
  2. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  3. prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující společnosti, co ještě vrátit může, a dá společnosti náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
  4. Neoznámí-li kupující podnikatel vadu věc včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

8. Reklamace

 1. Práva z vady je kupující oprávněn uplatnit osobně v prodejně prodávajícího nebo poštou na adresu Dominikánské náměstí 656/2, Brno-město, 602 00 Brno. Kupující je také oprávněn uplatnit reklamaci e-mailem nebo telefonicky.
 2. V oznámení vad je nutno uvést jaké zboží či plnění vykazuje vady, v čem konkrétně vady spočívají a za jakých okolností se na předmětu plnění projevily. K oznámení vady je možno využít také reklamační formulář, který je k dispozici na adrese: https://NelaSlovakova.com/…eklamace-a-vraceni-zbozi
 3. Uplatnil-li kupující spotřebitel reklamaci, prodávající mu neprodleně vystaví písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí třiceti (30) denní lhůty (nebyla-li dohodnuta lhůta delší) může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 4. Koupi zboží je kupující oprávněn prokázat fakturou – daňovým dokladem, případně předávacím protokolem, popřípadě potvrzením objednávky, kterými bude doloženo, že reklamované zboží bylo dodáno prodávajícímu, popř. jiným věrohodným způsobem. Vada, která je předmětem reklamace, musí být jasně a co nejpřesněji specifikována a sepsána zejména jejím popsáním a uvedením způsobu, kterým se vada projevuje.
 5. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.
 6. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do třech (3) pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.
 7. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do třiceti (30) dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím.
 2. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ačkoliv mu prodávající umožní se zbožím nakládat.
 3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 4. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

10. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s obecným NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 2. Zásady zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu, se kterým kupující vyslovuje souhlas v rámci každé jednotlivé objednávky.

11. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy asistentka@nelaslovakova.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz/. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 5. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 6. Kupní smlouva, resp. potvrzení objednávky, je archivováno prodávajícím v elektronické podobě, není veřejně přístupná a její obsah je kupujícímu dostupný v rámci potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky.
 7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutelná platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 8. Kontaktní údaje prodávajícího:
  Neonky s.r.o.,
  se sídlem
  Dominikánské náměstí 656/2, Brno-město, 602 00 Brno,
  IČO: 29283540, DIČ: 29283540
  Tel.: +420 774 017 097, E-mail: asistentka@NelaSlovakova.com

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 31.3.2023

Předchozí verze obchodních podmínek: